Orientační nabídka


Znak města Přibyslavice (odkaz na titulní stránku) 

Přibyslavice - Oficiální stránky


Cesta: Titulní stránka > Úřad a samospráva > Vyhlášky nařízení obce

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/ 2006


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů

Zastupitelstvo obce Přibyslavice se na svém zasedání dne 13. 12. 2006 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1

Obec Přibyslavice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen ”vyhláška”) zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”poplatek”) 1).
Výkon správy tohoto místního poplatku provádí Obecní úřad Přibyslavice (dále jen ”správce poplatku”) 2).

Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn        společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto  osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost

Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, vznik nebo zánik nároku na osvobození nebo úlevu do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt.
Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční číslo této stavby; pokud stavba není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku  pro poplatníka dle Čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 500,-- Kč a je tvořena:
částkou 250,-- Kč  za osobu  a kalendářní  rok dle § 10b odst. 3, písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ”zákona”).
částkou 250,-- Kč stanovenou na základě skutečných  nákladů obce předchozího roku na   sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, v souladu s § 10b odst. 3, písm. b) zákona.
v roce 2006 činily skutečné náklady na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu 266.272,-- Kč :800 osob = 332,80 Kč/osoba a rok. 

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný v hotovosti nebo  formou bezhotovostního styku na účet správce poplatku:
a)    jednorázově nejpozději do 31. srpna příslušného kalendářního roku, a to vč. poplatníka stanoveného v Čl. 2 odst. 2 této vyhlášky.
b)    po dohodě se správcem poplatku může být poplatek hrazen ve dvanácti stejných měsíčních splátkách, vždy do 20. dne příslušného měsíce.

Čl. 6
Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby žijící ve společné domácnosti:
a)    dítě do konce kalendářního roku, ve kterém dovrší 7 let věku;
b)    osoby ve věku 80 let a starší, a to od počátku kalendářního roku ve kterém dovrší 80 let věku.

Čl. 7
Úlevy

Nárok na úlevu ve výši 25 % ze sazby z poplatku uvedeného v Čl. 4  mají fyzické osoby ve věku 70 až 79 let, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém dovrší 70 let věku.
Sazba poplatku u těchto osob činí 375,-- Kč na osobu a rok.

Čl.  8
Zrušuje se

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 ze dne 14.12. 2005, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Čl.  9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.


 
                                Jiří  Gric  v.r.                                                                                    Roman  Vrbka v.r.
                                místostarosta                                                                                         starosta     


§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů


Vyvěšeno na úřední desce dne:  15.12.2006                       Sňato z úřední desky dne:  4.1.2007
 
Zodpovídá: OÚ Přibyslavice
Vytvořeno / změněno: 25.3.2008 / 25.3.2008
 

 

Kontakt

Obecní úřad Přibyslavice
Na Návsi 40
675 21 Přibyslavice
Tel.: +420 568 870 178
E-mail: obec@pribyslavice.cz

Podrobný kontakt


Odběr novinek

Objednejte si bezplatné zasílání novinek do e-mailové schránky.

Informace o zpracování osobních údajů


Počasí

  • 10.5. dnes Středa Oblačno 13 °C 6 °C
  • 11.5. zítra Čtvrtek Mírný déšť 15 °C 6 °C
  • 12.5. pozítří Pátek Mírný déšť 9 °C 7 °C
  • 13.5. Sobota Sobota Mírný déšť 10 °C 7 °C
  • 14.5. Neděle Neděle Mírný déšť 13 °C 8 °C

Zdroj: OpenWeatherMap


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém