Orientační nabídka


Znak města Přibyslavice (odkaz na titulní stránku) 

Přibyslavice - Oficiální stránky


Cesta: Titulní stránka > Úřad a samospráva > Vyhlášky nařízení obce

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2006

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů
 

 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2006

o systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů

    Zastupitelstvo obce Přibyslavice se na svém zasedání dne 9.8 2006 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. c) a  písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

 

Článek  1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky.

 1.  Obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních

      odpadů a stavebních odpadů (dále jen “systém”) vznikajících na katastrálním území obce Přibyslavice (dále jen “území obce”).

 2.       Vyhláška se vztahuje na:

a)      fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt a fyzické osoby, které se na území obce zdržují a produkují odpad,

b)      fyzické osoby vlastnící na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci

c)      právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenu písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.

 

Článek  2
Základní pojmy pro účely vyhlášky

 1.       Komunální odpad  -  veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob.

Komunální odpad se člení na:

  •  separovaný, tříděný –  využitelné složky komunálního odpadu ukládané do specielních sběrných nádob nebo plastových pytlů  (např.papír, plast, kovy, sklo, bioodpad...).

  •  velkoobjemový – má svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných sběrných nádob (popelnic).

  •  směsný komunální odpad – zbytkový komunální odpad po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, který se ukládá do typizovaných sběrných nádob.

  •  nebezpečná složka komunálního odpadu – nebezpečný odpad.

2.       Nebezpečný odpad – odpad uvedený v »Seznamu nebezpečných odpadů« uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech. Jedná se např. o:

·         motorové a převodové oleje,

·         olejové filtry,

·         mazací tuky a jejich obaly,

·         fotochemikálie,

·         pesticidy,

·         ostatní odpad s obsahem rtuti,barvy, lepidla, pryskyřice,

·         nádoby se zbytky barev,

·         kyseliny

·         detergenty, odmašťovací přípravky

3.       Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě, rekonstrukcích a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály a jiné stavební a demoliční odpady).

4.       Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené k odložení a shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnice nebo kontejner),která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 60 l do 7000 l. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 5, 7 a 20 m3, pro odkládání zejména objemného odpadu.

5.       Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu, určuje obec po dohodě se svozovou firmou a vlastníkem či správcem nemovitosti.

6.       Sběrný dvůr je určené místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu a jsou přístupné v provozní době a za podmínek stanovených provozním řádem vydaným provozovatelem dvora.

7.       Mobilní sběr odpadů je  svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla svozové firmy.

8.       Mobilní sběr nebezpečného odpadu je sběr zajištěný oprávněnou osobou pověřenou sběrem nebezpečného odpadu v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím speciálního vozidla, mající souhlas příslušných orgánů veřejné správy.

9.       Určená místa pro odkládání a odevzdávání jednotlivých složek komunálního odpadu jako např.:

a)      sběrné dvory

b)      specielní kontejnery rozmístěné po obci, které slouží pro odložení vytříděných složek.

c)      místa v nichž je organizován sběr určitých složek odpadů a jejich zpětný odběr

d)      sběrny a výkupny odpadů

10.       Svozová firma je oprávněná osoba, mající souhlas příslušného orgánu veřejné správy, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje shromažďování, soustřeďování, sběr,výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce.

11.       Další pojmy, které nejsou uvedeny v této vyhlášce, jsou upraveny obecnou právní úpravou, především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech).

 

Článek  3
Třídění komunálního odpadu

 Komunální odpad (dále jen "odpad") se bude třídit na následující složky:

a)      papír a lepenka,

b)      sklo (barevné a bílé),

c)      plasty,

d)      nápojové kartony.

e)      biologicky rozložitelný komunální odpad

f)       velkoobjemový odpad,

g)      nebezpečné složky komunálního odpadu,

h)      odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích,

i)        kovy.

Článek  4
Místa určená pro odkládání jednotlivých složek komunálního odpadu

 

1.       Místa určená pro odkládání složek komunálních odpadů jsou:

a)      speciální sběrné nádoby na tříděný odpad podle Čl. 3., které jsou označeny druhem odpadu jsou v obci umístěny na stanovištích, jak uvedeny v příloze této vyhlášky,

b)      typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice),

c)      skládka Petrůvky,

d)      sběrny a výkupny odpadů,

e)      jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.

2.       Místa určená pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu jsou:

a)      2x za rok mobilní svoz prostřednictvím svozové firmy – místo a čas bude vymezován obcí

b)      sběrny a výkupny odpadů,

c)      jiná místa, pokud je v nich organizován sběr určitých nebezpečných složek odpadu nebo jejich zpětný odběr.

Článek  5
Realizace svozu jednotlivých složek komunálního odpadu

 Svoz odpadů v obci je realizován v souladu s následujícím harmonogramem:

a)      perioda svozu sběrných nádob směsného komunálního odpadu je na celém území obce 1x za 14 dní;

b)      mobilní svoz bude zajišťován v předem stanovený den, který bude oznámen na úřední desce a vyhlášen místním rozhlasem;

c)      případné výjimky ze stanoveného harmonogramu budou vždy zveřejněny na úřední desce a vyhlášeny místním rozhlasem.

Článek  6
Nakládání s komunálním odpadem a používání sběrných nádob

 1.       Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky a ukládá se na místa určená touto vyhláškou.

 2.       Směsný komunální odpad se ukládá do popelnic slučitelných se svozovou technikou příslušné svozové firmy.

 3.     Do sběrných nádob (popelnic) na směsný komunální odpad zejména nepatří horký popel, látky tekuté, stavební suť, zemina, odpad ze

      zeleně, velkoobjemový odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu apod.

 4.       Odpad ve sběrných nádobách (popelnicích) se nezhutňuje a naplňují se tak, aby je bylo možno řádně uzavřít.

 5.       Sběrné nádoby (popelnice) se udržují ve stavu technicky způsobilém k jejich bezproblémovému vyprazdňování.

Sběrná nádoba by zejména neměla mít omezený pohyb uzávěru (víka) znesnadňující její vyprázdnění, děravé dno s možností úniku shromážděného komunálního odpadu, chybějící nebo nepohyblivá kolečka, nefunkční aretace podvozku, chybějící úchopná zařízení, deformace znesnadňující manipulaci s ní, nefunkční závěsná zařízení, chybějící víka.

Článek  7
Nakládání se stavebním odpadem

1.       Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob ukládat do rozměrově vhodných kontejnerů, uložení a převoz zajišťovat tak, aby nedocházelo k nepříznivým hygienickým dopadům na území obce.

2.       Odvoz a likvidace stavebního odpadu je na náklady jednotlivých fyzických osob

3.       Stavební odpad je možno ukládat, po dohodě se správcem skládky, na skládku Petrůvky.

4.       Výjimečně a po dohodě s obecním úřadem může být vytříděný stavební odpad (suť, drobnější kámen, úlomky cihel apod.) využit v rámci katastru obce.

 Článek  8
Sankce

 Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů ?, pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

 

Článek  9

Zrušuje se

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 ze dne 12.1. 2005, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a

 stavebních odpadů.

Článek  10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

  

            Vladimír  Mareček                                                                       Roman  Vrbka
               místostarosta                                                                                 starosta

 

 např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů;

 Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.8.2006                                                                 Sňato z úřední desky dne:  28.8.2006.

 

Příloha

k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2006

 Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad

PAPÍR

kontejner u základní školy

kontejner u prodejny „Jednota“

kontejner v sídlišti „Kolonka“

kontejner na ulici Pod Tratí

SKLO

kontejnery u prodejny „Jednota“

kontejnery v sídlišti „Kolonka“

PLASTY

NÁPOJOVÉ KARTONY

kontejnery u prodejny „Jednota“

kontejnery v sídlišti „Kolonka“

kontejner u základní školy

kontejner na ulici Pod Tratí

kontejner na ulici Ve Žlebě

kontejner na ulici Pod Sady

kontejner na ulici Srázná

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

velkoobjemový kontejner u prodejny „Jednota“

velkoobjemový kontejner v sídlišti „Kolonka“ - dle potřeby

KOVY

2x ročně mobilní svoz

 
Zodpovídá: OÚ Přibyslavice
Vytvořeno / změněno: 25.3.2008 / 25.3.2008
 

 

Kontakt

Obecní úřad Přibyslavice
Na Návsi 40
675 21 Přibyslavice
Tel.: +420 568 870 178
E-mail: obec@pribyslavice.cz

Podrobný kontakt


Odběr novinek

Objednejte si bezplatné zasílání novinek do e-mailové schránky.

Informace o zpracování osobních údajů


Počasí

  • 10.5. dnes Středa Oblačno 13 °C 6 °C
  • 11.5. zítra Čtvrtek Mírný déšť 15 °C 6 °C
  • 12.5. pozítří Pátek Mírný déšť 9 °C 7 °C
  • 13.5. Sobota Sobota Mírný déšť 10 °C 7 °C
  • 14.5. Neděle Neděle Mírný déšť 13 °C 8 °C

Zdroj: OpenWeatherMap


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém