Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Přibyslavice
ObecPřibyslavice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky

Poplatek ze psů

Poplatník a předmět poplatku 

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“). 
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.  
 3. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla. Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa přihlášení nebo sídla se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Ohlašovací povinnost 

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).  
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.  
 3. V ohlášení poplatník uvede 
  a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,  
  b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, 
  c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.  Formulář pro nahlášení psů je k dispozici na podatelně obecního úřadu. 
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.  
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na úřední desce.

 

Sazba poplatku 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:  

 1. za jednoho psa v rodinných domech 160,- Kč,  
 2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinných domech 480,- Kč 
 3. za jednoho psa v bytových domech a v ostatních objektech, které nejsou rodinným domem 320,- Kč,  
 4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytových domech a v ostatních objektech, které nejsou rodinným domem 480,- Kč,  
 5. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- Kč,  
 6. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150,- Kč,
 7. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, žijící osamoceně v domě nebo bytě  50,-Kč

 

Splatnost poplatku 

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku.  
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Osvobození a úlevy 

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
 2. Údaj rozhodný pro osvobození, dle odst. 1 tohoto článku, je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

Navýšení poplatku 

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Odpovědnost za zaplacení poplatku

 1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
 2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 

 1. Na veřejných prostranstvích v obci je možný pohyb psů pouze na vodítku.  
 2. Splnění povinností stanovených v odstavci 1 zajišťuje fyzická osoba, která psa na veřejném prostranství doprovází.

 

Čistota veřejných prostranství 

 1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejných prostranství.
 2. Kdo způsobí znečištění veřejného prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit.
 3. V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která zvíře doprovází.


Pravidla k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti   Zakazuje se vstup se zvířaty do zařízení obce sloužící potřebám veřejnosti, která jsou označena nápisem: „ZÁKAZ VSTUPU SE ZVÍŘATY“. Tímto zařízením je zejména školní hřiště.

Kompletní znění vyhlášky  č. 3/2019 upravující poplatky za psy, naleznete v sekci "Vyhlášky a nařízení".

Obecní úřad

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 17 °C 7 °C
sobota 15. 6. prudký déšť 21/9 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 21/11 °C
pondělí 17. 6. polojasno 23/12 °C

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Svátek

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Slunce v červnu sedláka nerozpálí, ale dlouhých dešťů jistě si nechválí.

Další

Záchranný kruh